top of page

Nekrolog

Zemřel legendární ilustrátor lékařské literatury

Zdroj: Medical Tribune 18/2010 16.08.2010 07:04

Autor: Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., přednosta Anatomického ústavu, 1. LF UK v Praze

Dne 17. července 2010 zemřel ve věku nedožitých 80 let akademický malíř Milan Med, který na 1. lékařské fakultě, jejím Anatomickém ústavu, působil v letech 1960 až 1990 jako malíř a ilustrátor lékařské literatury a výtvarný spolupracovník prof. Borovanského a prof. Čiháka. Milan Med byl absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (1949 až 1954 a 1956 až 1957), kde byl jedním z posledních žáků Vratislava Nechleby. V letech 1975 až 1978 studoval teoretické a preklinické obory lékařské fakulty (FVL UK) a dosáhl současně obojího: být výtvarníkem i anatomem, který dobře zná předmět své kresby.

 

Anatomii se věnoval i jako vědnímu oboru. Zaměřil se na vývoj tvaru kloubních plošek obratlů člověka a vývoj tvaru páteře jako celku. Výsledky svých pozorování Milan Med přednášel a publikoval v mnoha samostatných sděleních. Vědecké kresby a dokumentace těchto sdělení, právě tak jako dokumentace publikací pracovníků Anatomického ústavu a dalších ústavů a klinik lékařské fakulty, se vyznačují neobyčejnou názorností. Mají výrazně didaktický charakter a zdůrazňují funkci zobrazených struktur.

Reprodukovaná ilustrace z Medovy publikace z roku 1982 ukazuje, jak se vyvíjí orientace párových plošek v bederních meziobratlových kloubech v souvislosti s vývojem zakřivení páteře. V lordotické bederní páteři dospělého divergují kloubní plošky dorsálně, kdežto v kyfotické fetální páteři ventrálně. Společná osa jejich rotace je u fetu vpředu, kdežto u dospělého vzadu.

Milan Med se zabýval také lékařskou heraldikou a své poznatky publikoval v Acta Universitatis Carolinae Historica. Rekonstruoval starou pečeť pražské lékařské fakulty, která se nezachovala, a její motiv, sv. Kosmu a Damiána, patrony lékařů, použil později pro znak České lékařské komory. Na základě studia historických dokumentů vytvořil i nový znak tehdejší Fakulty všeobecného lékařství s motivem pelikána s mláďaty. Z tohoto znaku vychází podoba současných znaků 1. a 2. lékařské fakulty.

Volná tvorba Milana Meda představuje významný vklad do figurální kresby a malby v této zemi. Převládají v ní pohybové studie a figurální kompozice zejména z prostředí baletu a sportovní gymnastiky. Významná je i Medova portrétní tvorba. Pro knihovnu Anatomického ústavu namaloval portréty bývalých přednostů, které později doplnil rekonstrukcí podoby Jana Jessenia. Medovy obrazy byly představeny na mnoha domácích i zahraničních výstavách a jsou součástí řady významných sbírek a galerií.

V Milanu Medovi odešel vzácný člověk s širokým okruhem zájmů, vážený spolupracovník a významná osobnost české lékařské ilustrace. Zůstává trvale zapsán v paměti několika generací lékařů, kteří studovali z knih, jež ilustroval. Čest jeho památce.

bottom of page